Algemene voorwaarden Dental WaterTest

Algemene voorwaarden Dental WaterTest

Artikel 1 - Definities

 • 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder:
  a) Dental WaterTest: bedrijf, gevestigd aan Stephensonweg 13, 4207 HA, te Gorinchem, die in samenwerking met haar partner(s) o.a. de waterkwaliteit inzichtelijk maakt door middel van een volledig geaccrediteerde watertest. Daarnaast geeft Dental WaterTest indien nodig en gewenst advies om de waterkwaliteit in orde te krijgen en te houden. 
  b) Opdrachtgever: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Dental WaterTest.

Artikel 2 - Algemeen

 • 2.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever worden geacht uitsluitend aan Dental WaterTest te zijn gegeven en niet aan enige aan Dental WaterTest verbonden persoon of personen. Ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
 • 2.2 Dental WaterTest werkt voor al haar dienstverlening en installatie van producten samen met samenwerkingspartners. Deze vormen geen eenheid met het bedrijf van Dental WaterTest. Dental WaterTest kan slechts als tussenpersoon worden beschouw tussen Opdrachtgever en haar samenwerkingspartners.
 • 2.3 Dental WaterTest behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigen die van ondergeschikt belang zijn, zijn geldend zonder instemming van Opdrachtgever. Andere wijzigingen worden aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt.
 • 2.4 Opdrachtgever geeft hierbij aan Dental WaterTest en aan de eventuele verwerkers van persoonsgegevens voor Dental WaterTest, toestemming om persoonsgegevens te verwerken als bedoelt en conform de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Artikel 3 -Toepasselijkheid

 • 3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die Dental WaterTest levert, waaronder: de watertesten, BA-keerkleppen controle en installatie, meetprogramma 3c (waterontharder), luchtonderzoek en het DCW-desinfectiesysteem en alle bijbehorende correspondentie, overeenkomsten, e.d. Deze voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende- of vervolgopdrachten indien geen nieuwe voorwaarden aan Opdrachtgever zijn verstrekt.
 • 3.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig in het geval dat deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde inkoop of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien door Opdrachtgever zonder commentaar een offerte of overeenkomst wordt aanvaard, geldt dit als instemming met de toepasselijkheid van de voorwaarden van Dental WaterTest. De voorwaarden zijn eveneens toepasselijk op overeenkomsten met Opdrachtgever, waarbij voor de uitvoering daarvan derden, al dan niet in dienstverband, betrokken dienen te worden.
 • 3.3 In het geval een of meerdere (gedeelte van) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zal/ zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke nietige of vernietigde bepaling(en) in acht genomen.
 • 3.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan wel indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden en dient er te worden gehandeld ‘naar de geest’ van deze bepalingen respectievelijk naar deze voorwaarden.
 • 3.5 Indien Dental WaterTest stilzwijgend afwijking van deze voorwaarden toe staat, doet dit niet af aan haar recht om alsnog onmiddellijke en correcte naleving van de voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nooit enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Dental WaterTest niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden heeft verlangd van Opdrachtgever.

Artikel 4 - Offertes en aanbiedingen voor Opdrachtgever

 • 4.1 Alle aanbiedingen en offertes van Dental WaterTest zijn vrijblijvend. Een door Dental WaterTest verstuurde offerte/ aanbieding is geldig tot de datum genoemd in de offerte/ aanbieding, of indien geen datum is vermeld tot 14 dagen na de offerte- of aanbiedingsdatum. Bij aanvaarding door Opdrachtgever van een aanbieding, behoudt Dental WaterTest zich het recht voor om het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • 4.2 Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst met Opdrachtgever

 • 5.1 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Dental WaterTest daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dental WaterTest uitdrukkelijk met de afwijking instemt.
 • 5.2 Dental WaterTest kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt of zou moeten begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 5.3 De overeenkomst tussen Dental WaterTest en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door Dental WaterTest aan Opdrachtgever verzonden offerte of correspondentie door Opdrachtgever wordt geaccepteerd, dan wel op het moment dat Dental WaterTest met instemming van Opdrachtgever aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven.

Artikel 6 - Levering en uitvoering overeenkomst algemeen 

 • 6.1 De uitvoering van de dienstverlening en het leveren van producten van Dental WaterTest geschiedt naar beste kunnen, inzicht en vermogen. 
 • 6.2 Een afgesproken leveringstermijn voor producten of diensten door Dental WaterTest wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van vertraging in de oplevering, zal Dental WaterTest Opdrachtgever hierover informeren. Opdrachtgever is ook bij afwijking van de opgegeven leveringstermijn verplicht de zaken en diensten af te nemen en te betalen. Zaken kunnen in delen worden opgeleverd.
 • 6.3 Voor de plaats van levering van de producten en diensten van de overeenkomst geldt het adres van de locatie van de Opdrachtgever. 
 • 6.4 De testen worden uitgevoerd door: KIWA, de samenwerkingspartner van Dental WaterTest. Dental WaterTest koppelt de uitslagen terug aan Opdrachtgever. 
 • 6.5 Ook kunnen er andere diensten worden uitgevoerd door onze samenwerkingspartner Kiwa, waaronder; BA-keerkleppen controle, meetprogramma 3c (waterontharder) en luchtonderzoek
 • 6.6 Indien door toedoen van Opdrachtgever het monster dat genomen is niet kan worden getest zijn de kosten voor een nieuwe uit te voeren test voor Opdrachtgever.
 • 6.7 Een van onze partners: Aqua-engineering, levert het DCW-desinfectiesysteem inclusief bevestigingspaneel met afsluiters en kraantje.
 • 6.8 Een van onze partners: Unica, levert en installeert BA-keerkleppen. Unica installeert en monteert (indien nodig) het DCW-desinfectiesysteem bij Opdrachtgever en voert zo nodig het voorwerk uit (leidingwerk en stroompunt).
 • 6.9 Indien een afspraak niet door kan gaan dient Opdrachtgever dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak aan Dental Watertest door te geven. Voor afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden afgezegd worden 60% van de kosten van de afspraak/ dienstverlening in rekening gebracht. 
 • 6.10 Indien Opdrachtgever de zaak niet in ontvangst neemt, zal de zaak als afgeleverd gelden op het moment dat de zaak door de partner van Dental WaterTest is aangeboden, en houdt zij haar vanaf dat moment voor rekening en voor risico van de Opdrachtgever onder zich.
 • 6.11 Opdrachtgever is ertoe gehouden ervoor te zorgen dat de plaats van uitvoering van de werkzaamheden hiervoor geschikt is (gemaakt) zonder onderbreking en dat de toegang tot de plaats voldoende bereikbaar en veilig is.
 • 6.12 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor eventuele benodigde vergunningen, ontheffingen, licenties etc.
 • 6.13 Het risico van geleverde zaken, waaronder het verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het tijdstip waarop de zaken juridisch en/of feitelijk worden geleverd aan Opdrachtgever en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.
 • 6.14 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van zijn werknemers vooraf, tijdens en na de uitvoering van de overeenkomst.
 • 6.15 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever.
   Derden kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten ontlenen.

Artikel 7 - Het DCW-desinfectiesysteem

  • 7.1 Het DCW-desinfectiesysteem produceert een vloeistof genaamd NEUTHOX door het proces van elektrolyse van pekel (zoutwater). NEUTHOX bevat hoofdzakelijk onderchlorig zuur wat zeer sterk bacteriedodend is. Naast het vernietigen van bacteriën is NEUTHOX effectief in het afbreken van biofilm, dat de bacteriën beschermt tegen de aanvallen van onderchlorig zuur.
  • 7.2 Opdrachtgever koopt het DCW-desinfectiesysteem van Dental WaterTest op basis van een ‘niet goed geld terug garantie’, onder de voorwaarden zoals in dit artikel beschreven. 
  • 7.3 Alle kosten voor het DCW-desinfectiesysteem dienen vooraf aan Dental WaterTest te worden voldaan. 
  • 7.4 De kosten worden gemaakt voor de volgende onderdelen van het DCW-desinfectiesysteem (tenzij uit de offerte anders blijkt): 
        a) De DCW-generator;
        b) Het kunststof paneel voor de installatie;
        c) Het doseersysteem;
        d) Transport, installatie en opstart ter plaatse;
        e) En een preventief onderhoudscontract inclusief een halfjaarlijkse volledig geaccrediteerde watertest.
  • 7.5 Indien na 8 weken na de opstart van het systeem het aantal bacteriën in het watersysteem groter zijn dan 100 kve/ml, dan kan Opdrachtgever aanspraak maken op een terugbetaling van een deel van de gefactureerde kosten door Dental WaterTest. Opdrachtgever dient het systeem continu gedurende deze 8 weken aan te hebben laten staan. Indien na 8 weken het aantal bacteriën niet kleiner is dan 100 kve/ml. dient Opdrachtgever uiterlijk binnen 5 werkdagen na het ingaan van de 9de week na opstart Dental WaterTest schriftelijk hierover te infomeren, op straffe van verval van de ‘niet goed geld terug garantie’. Tevens vervalt Iedere aanspraak en de ‘niet goed geld terug garantie’ terzake enige vermeende tekortkoming indien de Opdrachtgever zelf wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde verricht, dan wel laat verrichten, of indien het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks-)voor- schriften of gebruiksaanwijzing, dan wel op een andere wijze onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld of beschadigd,  dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke redelijkerwijze niet was te verwachten en dit een en ander invloed heeft gehad op het ontstaan van de klacht/ het aantal gemeten bacteriën. Tevens dient het meegeleverde protocol uitvoerig en consequent uitgevoerd te worden. Dit dient bijgehouden te worden in een logboek (papier of digitaal). Dental WaterTest kan nadat Opdrachtgever heeft gemeld dat het aantal bacteriën niet kleiner zijn dan 100 kve/ml testen bij Opdrachtgever (laten) uitvoeren en/ of werkzaamheden (laten) uitvoeren om te trachten om het aantal bacteriën onder de 100 kve/ml te brengen. Indien het aantal bacteriën hierna nog niet onder de 100 kve/ ml ligt, kan Dental WaterTest nog voor een tweede keer testen/ werkzaamheden (laten) uitvoeren. Indien het aantal bacteriën dan nog niet onder de 100 kve/ml ligt dan krijgt Opdrachtgever zijn geld terug voor de volgende onderdelen:
        a) De DCW-generator
        b) Het Kunststof paneel voor de installatie;
        c) Het doseersysteem;
        d) Transport, installatie en opstart ter plaatste;
        e) En een preventief onderhoudscontract inclusief een halfjaarlijkse volledig geaccrediteerde   watertest (indien werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd).
   Dit bedrag zal binnen 30 dagen naar Opdrachtgever worden overgemaakt. 

Artikel 8 - Abonnement

  • 8.1 Dental WaterTest biedt voor verschillende soorten testen abonnementen aan.
  • 8.2 Dental WaterTest geeft een (staffel)korting als de Opdrachtgever kiest voor een abonnent. In het jaarabonnement worden diensten 1 of 2 keer periodiek uitgevoerd (watertest elk half jaar en de andere testen 1 x per jaar). Indien een abonnement wordt afgesloten houdt Dental WaterTest bij wanneer een nieuwe afspraak moet worden ingepland en krijgt Opdrachtgever een Water Kwaliteits Bewijs - het certificaat van Dental WaterTest - als de waterkwaliteit in orde is.
  • 8.3 De ingangsdatum van een abonnement is de aankoopdatum van het abonnement, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het verschuldigde bedrag van de afgenomen dienst(en)/ jaarabonnement wordt in rekening gebracht nadat het resultaat (van de eerste halfjaarlijkse test/controle) is bekend gemaakt.
  • 8.4 Indien geen termijn voor het abonnement is genoemd wordt het abonnement geacht voor de periode van een jaar te zijn verstrekt welke niet tussentijds door Opdrachtgever kan worden opgezegd.
  • 8.5 Opdrachtgever kan het abonnement beëindigen door uiterlijk 2 maanden schriftelijk voor de einddatum van de overeenkomst het abonnement af te melden voor verlenging. Opdrachtgever kan dit mede doen door een e-mail te sturen naar Dental WaterTest. Opdrachtgever ontvangt hierover een bevestiging van Dental WaterTest. De overeenkomst blijft bestaan tot 1 jaar vanaf de ingangsdatum, maar zal daarna niet meer verlengd worden.
  • 8.6 Indien Opdrachtgever het abonnement niet opzegt als in art. 8.5 dan wordt de abonnementsperiode automatisch stilzwijgend voor de periode van één jaar verlengd. Dental WaterTest kan echter om haar moverende redenen het abonnement na de eerste abonnementsperiode ieder moment stopzetten met inachtneming van een maand.
  • 8.7 Een verlengde overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. Opdrachtgever kan op dezelfde manier een verlengde overeenkomst opzeggen als in art. 8.5 met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel 9 - Privacy

 • 9.1 Omdat Dental WaterTest de privacy van de haar Opdrachtgever zeer belangrijk vindt, heeft Dental WaterTest haar privacy beleid aangepast aan de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), om de privacy van de Opdrachtgever zo goed mogelijk te beschermen. Dental WaterTest heeft zodoende technische en organisatorische maatregelen genomen om te voldoen aan de AVG. 
 • 9.2 Dental WaterTest verwerkt persoonsgegevens. Opdrachtnemer wordt bij acceptatie van de overeenkomst/ deze algemene voorwaarden geacht uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming te hebben gegeven voor het verwerken van deze persoonsgegevens. Opdrachtgever staat hiervoor in en verschaft derden met wie zij (samen)werkt, haar medewerkers e.d, zo nodig vooraf extra informatie over deze verwerking van persoonsgegevens en vrijwaart Dental WaterTest voor aanspraken van derde. 
 • 9.3 Dental WaterTest verstrekt of verkoopt geen persoonsgegevens aan derden, zoals andere bedrijven of organisaties, tenzij dit benodigd is voor de uitvoering van haar dienstverlening en tenzij Dental WaterTest hier krachtens de wet toe verplicht is. De bedrijven waarvan het noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening kan zijn om gegevens onder meer aan te verstrekken zijn onze samenwerkingspartners. Met deze partijen hebben wij voor zover mogelijk verwerkersovereenkomsten afgesloten. Bij afname van onze dienstverlening wordt ermee akkoord gegaan dat gegevens naar deze partijen verzonden kunnen worden. Indien wij gegevens aan andere dan genoemde partijen versturen geven wij dat vooraf aan. 

Artikel 10 - Geheimhouding

 • 10.1 Het is Dental WaterTest en Opdrachtgever niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is of zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Voor deze informatie geldt een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • 10.2 De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 11 - Wijziging van de overeenkomst

 • 11.1 Indien zich feiten of omstandigheden wijzigen dan is Opdrachtgever gehouden Dental WaterTest onverwijld te informeren omtrent gewijzigde feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten of meerwerk kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • 11.2 In het geval de omstandigheden waarvan Dental WaterTest en Opdrachtgever op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van Dental WaterTest kan worden verlangd, dan zal Dental WaterTest Opdrachtgever mededeling doen over deze tussentijdse wijziging, zonder dat zij schadeplichtig is tegenover Opdrachtgever. Dental WaterTest heeft tevens het recht de uitvoering van de overeenkomst te wijzigen, indien het niet mogelijk blijkt om de opdracht zoals overeengekomen uit te voeren, waaronder het geval dat een leverancier of samenwerkingspartner van Dental WaterTest niet alle onderdelen van een van de producten of diensten kan leveren of uitvoeren, of indien het een wijziging betreft die een verbetering betekent. Afwijking wordt indien mogelijk schriftelijk aan Opdrachtgever medegedeeld en er wordt getracht om in overleg te treden omtrent wijzigingen.
 • 11.3 Opdrachtgever kan verzoeken om de overeenkomst uit te breiden of te wijzigen. Dental WaterTest kan dit verzoek weigeren. Indien Dental WaterTest de wijzigen aanvaardt, kan de tijdsplanning worden aangepast en kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 12 - Prijs en kosten

 • 12.1 Tussen Dental WaterTest en Opdrachtgever geldt de prijs, zoals vermeld in de aanbieding, offerte, correspondentie of contract vermeerderd met eventuele bijkomende kosten.
 • 12.2 Bijkomende kosten kunnen onder meer ontstaan door het afsluiten van (extra) abonnementen of een onderhoudscontract, of het opnieuw uitvoeren van een test omdat in een eerdere test een afwijking van de waterkwaliteit is gemeten. 
 • 12.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk vermeld.
 • 12.4 In het geval Dental WaterTest met de Opdrachtgever vooraf een prijsafspraak heeft gemaakt voor het verrichten van bepaalde diensten, en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden dwingt die niet geacht kunnen worden onder die prijsafspraak te vallen en/ of die niet behoren tot de in de offerte overeengekomen werkzaamheden, zullen deze werkzaamheden worden beschouwd als meerwerk en, als zodanig apart als meerwerk in rekening worden gebracht voor het gebruikelijke tarief dat Dental WaterTest voor haar diensten in rekening brengt.
 • 12.5 In het geval dat Dental WaterTest met de Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is het Dental WaterTest toegestaan deze prijs te verhogen, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, zoals een prijswijziging van grondstoffen, valuta, lonen zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

Artikel 13 - Betaling en  incassokosten

 • 13.1 Opdrachtgever is gehouden de facturen van Dental WaterTest binnen een termijn als vermeld op de factuur te voldoen en indien geen termijn is vermeld uiterlijk 14 dagen na factuurdatum op de wijze als vermeld op de factuur, zonder dat aftrek, korting of verrekening is toegestaan. 
 • 13.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig betaald als in art. 13.1 stuurt Dental WaterTest een betalingsherinnering alvorens over te gaan op de maatregelen als in art. 13.3. Om haar moverende redenen kan Dental WaterTest bij niet tijdige betaling besluiten direct over te gaan op de maatregelen als in art. 13.3.
 • 13.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn als in dit artikel bepaald, het factuurbedrag heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van verzuim komen, naast betaling van het factuurbedrag, alle kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte – en de kosten voor incasso, voor rekening van Opdrachtgever. Tevens is Opdrachtgever een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, welke wordt berekend over het opeisbare bedrag vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het niet betaalde gedeelte van de declaratiebedragen. Indien de kosten hoger zijn dan 15% worden de werkelijk kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 • 13.4 Dental WaterTest kan voordat de uitvoering van de opdracht plaatsvindt een aanbetaling verlangen van Opdrachtgever. 
 • 13.5 Dental WaterTest heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare factu(u)r(en) die het langst openstaan(t) en de lopende rente.
 • 13.6 Indien de opdracht wordt gegeven (mede) door een ander dan Opdrachtgever dan is zowel Opdrachtgever als die ander hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan Dental WaterTest toekomt.

Artikel 14 - Onderzoek en klachten

 • 14.1 Dental WaterTest streeft ernaar klachten binnen 14 dagen in behandeling te nemen.
 • 14.2 Klachten over het factuurbedrag, de geleverde zaken of de uitgevoerde werkzaamheden, dienen zo snel mogelijk schriftelijk bij Dental WaterTest te worden ingediend, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen op straffe van verval.
 • 14.3 Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

  • 15.1 Indien Dental WaterTest aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.
  • 15.2 Voor zover aansprakelijkheid van Dental WaterTest kan worden vastgesteld bij de uitvoering van een overeenkomst, dan zal deze te allen tijde beperkt zijn tot maximaal 50% van het (factuur)bedrag bij abonnementen en losse testen en maximaal € 3.000 voor het DCW-desinfectiesysteem - en dan alleen in geval van ernstige tekortkoming van Dental WaterTest - dat door Dental WaterTest aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Onder Dental WaterTest zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
  • 15.3 Aansprakelijkheid van Dental WaterTest is onder meer uitgesloten voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, vertragingsschade, schade wegens overschrijding van de leveringstermijn, schade door gewijzigde omstandigheden, letselschade, zaakschade, persoonsschade en milieuschade, tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove schuld van de zijde van Dental WaterTest en Opdrachtgever bovendien aantoont dat haar ter zake geen verwijt treft.
  • 15.4 Indien Dental WaterTest aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Dental WaterTest in dat geval wordt uitgekeerd, te verminderen met eventueel het toepasselijke eigen risico, naar inhoud van deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
  • 15.5 Dental WaterTest is voorts nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van Opdrachtgever. 
  • 15.6 Op de materialen van het DCW-desinfectiesysteem zit een garantie van 24 maanden met uitzondering van de electrolysecel van de generator, hiervoor geldt een garantietermijn van 36 maanden. 
  • 15.7 Dental WaterTest is niet aansprakelijk voor enige schade indien het DCW-desinfectiesysteem of een onderdeel daarvan door onderhoud, updates of technische problemen niet of deels te gebruiken is.
  • 15.8 Dental WaterTest is niet aansprakelijk voor enige schade indien Opdrachtgever of door Opdrachtgever aangewezen persoon (vertrouwelijke) persoonsgegevens niet juist hebben beschermd of beveiligd, opgeslagen etc. die via een product of dienstverlening van Dental WaterTest zijn verzameld of door Dental WaterTest beschikbaar zijn gesteld.
  • 15.9 Dental WaterTest is niet aansprakelijk voor het verlies van (digitale) data die zij aan opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, of die Opdrachtgever zelf heeft verkregen via een van de producten van Dental WaterTest.
  • 15.10 Voorwaarde voor het eventueel ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever na de ontdekking of het hadden behoren te ontdekken van enige schade, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op straffe van verval, de schade schriftelijk aan Dental WaterTest meldt.
   • 15.11 Dental WaterTest is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen en Opdrachtgever is verplicht zijn/haar schade zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.
   • 15.12 Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Dental WaterTest vervalt één jaar nadat de overeenkomst is uitgevoerd, onverminderd de mogelijkheid van eerdere andere vervalgronden krachtens de wet.

Artikel 16 - Overmacht

 • 16.1 Dental WaterTest is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of haar niet toerekenbaar is. Zolang de periode van overmacht voortduurt mag Dental WaterTest de verplichtingen op grond van de overeenkomst jegens Opdrachtgever opschorten. Opdrachtgever kan tijdens de periode van overmacht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de periode van overmacht drie maanden of langer duurt.
 • 16.2 In geval van overmacht kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige schadevergoeding van Dental WaterTest.
 • 16.3 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet, jurisprudentie of in het verkeer geldende opvattingen wordt begrepen, alle van buitenkomende onheil, voorzien of niet-voorzien, waarop Dental WaterTest geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Dental WaterTest niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden, werkstakingen of opzegging van aan Dental WaterTest verbonden personen of van ingeschakelde derden, daaronder begrepen. Dental WaterTest heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dental WaterTest haar verbintenis had moeten nakomen.
 • 16.41 Indien Dental WaterTest ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dental WaterTest gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren en dient Opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Dental WaterTest te voldoen. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 - Ontbinding, opzegging, opschorting

 • 17.1 Dental WaterTest kan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten of (doen) ontbinden. Onder meer heeft Dental WaterTest dit recht wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet. Dit geldt ook voor andere overeenkomsten van Opdrachtgever dan de overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Of in het geval dat de omstandigheden waarvan Dental WaterTest op het moment van totstandkoming van de overeenkomst van is uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van Dental WaterTest kan worden verlangd.
 • 17.2 Dental WaterTest is bevoegd de afgifte van zaken of het verlenen van diensten die zij voor Opdrachtgever in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten, totdat alle openstaande facturen door Opdrachtgever voldaan zijn.
 • 17.3 Mocht Dental WaterTest tot opschorting of ontbinding overgaan, dan is Dental WaterTest op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan, tenzij opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de kant van Dental WaterTest.
 • 17.4 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, kan Dental WaterTest recht op een schadevergoeding van Opdrachtgever vorderen.
 • 17.5 Indien Opdrachtgever een geplaatste bevestigde offerte geheel of gedeeltelijk annuleert, blijft Opdrachtgever het gehele factuurbedrag van de onderliggende overeenkomst aan Dental WaterTest verschuldigd, tenzij Dental WaterTest hier uitdrukkelijk schriftelijk van afwijkt. 
 • 17.6 Dental WaterTest kan de overeenkomst met directe ingang opzeggen in geval Opdrachtgever in staat van liquidatie, faillissement of surséance van betaling verkeert, er beslag is gelegd bij het bedrijf van Opdrachtgever, Opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld, op Opdrachtgever (als natuurlijk persoon) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of is aangevraagd, of een andere omstandigheid zich voordoet waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. Dental WaterTest wordt hierdoor niet schadeplichtig tegenover Opdrachtgever. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Dental WaterTest op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 18 - Intellectuele eigendom

 • 18.1 Alle rechten van intellectuele en/ of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, ter zake van door Dental WaterTest voor de Opdrachtgever uitgevoerde of voorgestelde diensten en/ of producten, komen uitsluitend toe aan Dental WaterTest of zo mogelijk aan een partner van Dental WaterTest.
 • 18.2 Dental WaterTest heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 • 18.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dental WaterTest, enige door Dental WaterTest aan Opdrachtgever geleverde dienst/ product geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken, te wijzigen, of na te maken. 

Artikel 19 - Eigendomsvoorbehoud

 • 19.1 Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 • 19.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • 19.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 20 -Vrijwaring

 • 20.1 Indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist zal Dental WaterTest derden inschakelen, zoals installatie, garantie- en servicepartners. Dental WaterTest is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of nalatigheid van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Dental WaterTest.
 • 20.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever willen beperken, gaat Dental WaterTest ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij dezen dat alle haar gegeven opdrachten van de Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Opdrachtgever te aanvaarden. 

Artikel 21 - Demonstraties

 • 21.1 In het geval Dental WaterTest een sample, model of ander (digitaal) voorbeeld tentoonstelt of aan Opdrachtgever verstrekt, wordt dit slechts vermoed te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De aard van te leveren diensten of producten kunnen van het model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 22 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  • 22.1 Op alle overeenkomsten tussen Dental WaterTest en Opdrachtgever en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  • 22.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden en overeenkomsten tussen Dental WaterTest en Opdrachtgever zullen worden beslecht door de rechtbank te Utrecht, tenzij de wet een andere bevoegde rechter aanwijst. 
  • 22.3 De gang naar de rechter wordt gezien als uiterste redmiddel. Pas nadat Dental WaterTest en Opdrachtgever zich ten volle hebben ingezet om het geschil in onderling overleg op te lossen, zullen partijen het geschil aan de rechter voorleggen.
  • 22.4 Indien Dental WaterTest haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke (proces) kosten te vergoeden, indien Opdrachtgever (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
    

Artikel 23 - Slotbepaling

 • 23.1 De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 • 23.2 Deze voorwaarden blijven van kracht indien Dental WaterTest van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 • 23.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie zoals overhandigd tijdens de totstandkoming van de overeenkomst.

Laatste versie 25 oktober 2018